Pitanja i odgovori - Predškolski uzrastZašto moje dete treba da pohađa časove muzike u najranijem uzrastu?

Istraživanja poslednjih godina pokazuju da dete okruženo muzikom u najranijem uzrastu ima bolju koncentraciju, memoriju, rezonovanje, sposobnost učenja i pokazuje veću kreativnost.

Takođe, dokazano je da deca koja rano počnu sa muzičkom edukacijom imaju jače samopouzdanje, samopoštovanje, socijalno prilagođavanje i pozitivnije stavove od dece kojoj je ta mogućnost uskraćena.

Šta će moje dete naučiti na muzičkim radionicama "Melodium"-a?

Programi "Melodium"-a za predškolski uzrast koncipirani su tako da razvijaju osnovne muzičke veštine: sluh, muzičku memoriju, koncentraciju, osećaj za ritam i melodiju i opštu muzikalnost, vodeći pri tom računa o celokupnom psihofizičkom razvoju deteta.

Razvijajući muzičke veštine, dete takođe razvija govor, koordinaciju pokreta, apstraktno mišljenje i rezonovanje i ostale komponente intelektualnog i emotivnog rasta.

Starija deca predškolskog uzrasta (Melodium 3) započinju upoznavanje osnovih muzičkih parametara (tempo, dinamika, visina, boja tona, karakter i emocije u muzici), raspoznavanje boje pojedinih instrumenata i muzičkih obrazaca.

Koja je moja uloga kao roditelja u muzičkoj edukaciji?

Roditelji igraju važnu ulogu u obrazovanju deteta.

Na radionicama "Melodium 1" obavezno je učestvovanje jednog roditelja (ili nekog iz familije – bake, deke, tetke, strica...) čime se razvija posebna emotivna veza između deteta i bliske odrasle osobe.

Mi tražimo od roditelja da aktivno učestvuju u radu, što znači da pevaju pesmice, sviraju instrumente i igraju. Onako kako se ponaša roditelj, uglavnom će pratiti i oponašati i dete.

Muzikalnost roditelja u ovom slučaju nije toliko važna, jer će se i ona razviti kroz rad naših radionica.

Rad radionica starije grupe takođe treba otpratiti pitanjima šta se dešavalo na času, podsticanjem deteta da peva i svira i kod kuće i opštim interesovanjem za muziku.

Moje dete nije aktivno na času. Da li to znači da ga muzika ne interesuje?

Svako dete je jedinstveno i svoje interesovanje pokazuje na različit način.

Ukoliko Vaše dete ne peva to ne znači da ono one posmatra i ne uživa u svemu što se oko njega dešava. Moguće da je ono tip posmatrača koji više voli da analizira događaje nego da u njima učestvuje.

Ne brinite - time što posmatra, Vaše dete svakako upija sve što se na času dešava.

Šta ako moje dete brže/sporije shvata muzičke koncepte?

Kako su deca tokom časa uključena u različite aktivnosti, moguće je da će se kod neke dece manje ili više razviti određene veštine. Dok će jedno dete pevati sa čistom intonacijom, drugo će imati savršenu ritmičku preciznost, a treće će sa oduševljenjem stvarati nove muzičke obrasce na instrumentu.

Naši časovi su koncipirani tako da kod pojedinca izvuku maksimum a vešti nastavnici će omogućiti da deca napreduju u skladu sa muzičkim potencijalima.

Zašto se neke pesme pevaju u dužem a neke u kraćem vremenskom periodu?

Neke pesme se provlače tokom cele godine jer stvaraju deci osećaj zadovoljstva koje se postiže "savladanim" zadacima. Deca kroz ponavljanje određenih aktivnosti jačaju samopouzdanje jer se susreću sa već poznatim.

Neke pesme, koje su teže za izvođenje, koristimo da bi se deca upoznala sa raznovrsnim sadržajima, melodijama i ritmovima, žanrovima, dinamikom i muzičkim kontrastima. Pesme i aktivnosti su balansirane tako da se deca tokom godine susreću i sa poznatim i nepoznatim.

Zašto se obrađuju pesme na stranim jezicima u uzrastu kada dete ne govori dobro ni maternji jezik?

Programi "Melodium-a" su kreirani tako da dete od najranijeg detinjstva stekne osećaj multikulturalizma, da se oseća kao važan deo velike planete. Upoznajući druge kulture, lakše će ih prihvatati i više ceniti, a samim tim i sopstvenu.

Melodije i ritmovi koji se razlikuju od naših obogatiće, kako muzički, tako i socijalni život deteta. Različiti govorni obrasci na drugim jezicima sveta slagaće se u dečijem umu i na taj način će se stvarati osnova za lakše učenje stranih jezika.

Štaviše, ne samo da deca vole pesme na stranim jezicima, jer su to za njih "nonsens" reči, već ih one oslobađaju te deca nesmetano izražavaju melodiju.

Da li deca predškolskog uzrasta u "Melodium"-u uče da sviraju na klaviru?

U programu "Melodium 3" je predviđeno da nastavnica klavira sa svakim detetom, nekoliko puta tokom godine, napravi prve korake u upoznavanju klavijature, kako bi se uočio razvoj i sposobnosti dece za dalje učenje instrumenta.

Ove susrete ne možemo nazvati učenjem sviranja na instrumentu, ali su svakako prirodni počeci upoznavanja sa sviranjem.

Da li je predškolski program "Melodium"-a dobra osnova za upis u državnu osnovnu muzičku školu?

Najbolja! Naš program obuhvata sve parametre koji potkrepljuju razvoj muzikalnosti neophodne za upis u osnovnu muzičku školu, uključujući kreativnost i slobodu u muzičkom izražavanju.

Svi učenici koji su prošli program “Melodium”-a su prošli prijemni ispit u državnim osnovnim muzičkim školama. Ipak, to ne znači da će svi biti upisani na željeni instrument, jer je, npr. za klavir potražnja najveća i ponekad se od zainteresovanih 100 dece prima samo 10. Zbog toga se stalno konsultujemo sa roditeljima te spram sposobnosti i sklonosti deteta sugerišemo najbolje vreme za upis.

Ipak, treba napomenuti da to nije naš primarni cilj. Naš cilj je da muzika bude u službi celokupnog psihofizičkog razvoja, te da muzika detetu postane sastavni deo života.

Koje su vanmuzičke beneficije koje dete dobija učestvujući u muzičkim aktivnostima?

Poznato je da bavljenje muzikom unapređuje muzički razvoj, tj. različite vidove muzičkog razvoja: opažajni, pojmovni, afektivni, psihomotorni, vokalni, razvoj sposobnosti i muzičkog izvođenja.

No, ono što je manje poznato jeste da razvijanje muzičkih sposobnosti (slušanje muzike, muzičko opažanje, estetsko procenjivanje, muzičke preferencije, muzički ukus, sposobnost izvođenja muzike) posredno i značajno utiče na opšti razvoj.

Muzičkim razvojem utiče se na razvoj:

  • KOGNITIVNIH sposobnosti: inteligencija, kognitivna kompleksnost, zaključivanje, analiziranje, povezivanje muzičkih obrazaca sa logičkim i matematičkim obrascima. „Vođenim“ slušanjem se mogu razviti kognitivne veštine klasifikacije, serijacije i razumevana prostornih odnosa. Slušanjem klasične muzike poboljšavaju se pamćenje i koncentracija. Povećava se spacijalno i temporalno rezonovanje.
  • KREATIVNIH potencijala: razvoj stvaralaštva, imaginacije, divergentnog mišljenja. Improvizacija u okviru muzičkih aktivnosti oslobađa dete od pritiska da treba da uradi „dobro“ određenu aktivnost i razvija stvaralaštvo.
  • VERBALNI RAZVOJ – muzika unapređuje razvoj govora i jezičke sposobnosti, sposobnost čitanja, pevanje pesama razvija artikulaciju i dinamičnost izgovora.
  • SOCIJALNI razvoj: muziciranje u grupi povezuje decu i izaziva osećaj pripadnosti i zadovoljstva, kroz muzičke igre razvija se socijalna interakcija i poboljšavaju se socijalne veštine. Učestvujući u igrama i sviranju deca razvijaju kolektivni duh, osećaj za pomoć i saradnju.
  • EMOTIVNI razvoj: Muzika omogućava detetu da se izrazi i samopotvrdi kroz njemu najbliže aktivnosti: pesmu i igru. Slušanjem muzike različitog karaktera i pevanjem pesama deca proširuju emotivni svet i definišu i upoznaju emocije bliske njihovom uzrastu.
  • ESTETSKI razvoj: sposobnost analiziranja, razumevanja i esteskog procenjivanja ne samo muzike već i uopšteno umetnosti i kulture. Kroz muzičke aktivnosti deca se upoznaju sa kulturom i tradicijom sopstvenog naroda ali i proširuju vidike upoznajući muziku i običaje drugih naroda. Razvijaju se snažna nacionalna osećanja i izgrađuje odnos prema sopstvenoj i tuđoj kulturnoj baštini.
  • ZDRAVSTVENI razvoj: slušanje specifične muzike izaziva sinhronizaciju telesnih ritmova/otkucaja srca i moždanih talasa sa taktom muzike. Muziciranje stvara radosnu atmosferu i optimistički pogled na svet i pojave u životu.
  • TELESNI / MOTORIČKI razvoj: sviranje instrumenata pospešuje razvoj motorike, usklađivanje pokreta sa ritmom, lateralizaciju (razdvajanje leve i desne strane) i uopštenu sinhronizaciju pokreta. Pevanje pesama uz pokret naglašava usklađenost telesnog i verbalnog izražavanja. Kreativan pokret i ples doprinose samostalnom izražavanju deteta kroz telesnu aktivnost.

Zašto je za neke programe potrebno uplatiti upisninu?

U pojedinim grupama je vrlo ograničen broj polaznika, zbog naše težnje da svaki učenik dobije maksimalnu pažnju nastavnika, te da se rad odvija u prijatnoj atmosferi u kojoj će se i deca i roditelji družiti, a da pri tom imaju komfor i dobre uslove za učenje.

Naš program je koncipiran tako da prati i osnažuje muzički razvoj deteta na godišnjem nivou, te nije predviđen kao mesečna radionica/igraonica u kojoj bi se dešavalo upisivanje – ispisivanje polaznika.

Polazeći od toga da su beneficije dugotrajnijeg pohađanja naših programa očigledne, želimo da polaznici naših programa, odnosno njihovi roditelji, budu ozbiljni i istrajni u nameri da pruže kvalitetnu muzičku edukaciju svom detetu.

Cena pojedinačnog programa je pristupačna upravo zbog toga što podrazumeva približno isti broj polaznika u grupi tokom cele godine.

Ukoliko neko, iz bilo kog razloga, poželi da odustane od daljeg pohađanja programa, svakako može iskoristiti upisninu po pravilima iz ugovora.

Da li je moguće nadoknaditi propušten čas?

Da, pojedine propuštene časove je moguće nadoknaditi u drugom terminu ukoliko su izostanci pravovremeno najavljeni (minimum 4 sata pre početka časa).

Učenik može nadoknaditi 4 izostanka u toku školske godine.

Šta se dobija sa uplatom upisnine u Melodiumu 1, 2, 3?

Za naše predškolce u grupama Melodium 1, 2, 3 u paketu koji se dobija uz upisninu obezbedili smo:

Brošura "Melodium i ja", Video DVD "Melodium i ja", najnoviji Audio CD Melodiuma "Pesmom oko sveta", poklon certifikati u vrednosti od 1000+ dinara, Melodium torba, Melodium majica ili kačket