Edukativni programi

 
 

Ciljevi muzičkih programa

Kreiranje pozitivnog muzičkog okruženja

Vrlo je važno upoznati decu sa muzikom kroz zabavnu i opuštenu atmosferu jer časovi muzike mogu biti prvo iskustvo deteta sa nastavnikom koji nije njihov redovni vaspitač ili učitelj. Ukoliko dete upozna muziku kroz časove pune radosti i optimizma, svako drugo učenje će biti lakše i prijatnije, a naročito otvorenost i spremnost ka daljem muzičkom usavršavanju.

Razvoj unutrašnjeg i spoljašnjeg sluha

Dete će razvijati sluh usmerivši pažnju ka izvoru zvuka, određujući početak i prestanak zvučnosti, diferencirajući zvuke iz okoline i upoređujući boju, jačinu, trajanje i visinu zvukova, karakter i emocije u muzici.

Razvoj muzičke memorije

Dete će razvijati memoriju pevajući pesme sa tekstom, bez teksta (na neutralni motiv) i solmizacijom. Kroz ritmičke i melodijske igre, ponavljanjem motiva i kreiranjem sopstvenih motiva, dete će usavršavati muzičku memoriju i osećaj za ritam i melodiju.

Vokalni razvoj

Kroz reprodukciju pesama i melodijskih motiva pored razvoja sluha i muzičke memorije, dete će razvijati i tehniku glasa. Na časovima će biti podsticano na pravilan izgovor, disanje, poziciju i stav tela i vokalnog aparata.

Osnove tehnike sviranja na klaviru

Dete školskog uzrasta će upoznati muzičku notaciju i primenu na klaviru. Osnove tehnike sviranja na klaviru baziraju se na novijim kretanjima u klavirskoj pedagogiji koja pretpostavljaju individualizovano učenje - program se prilagođava sposobnostima, mogućnostima i tempu razvoja deteta.

Sviranje na gitari

Osposobljavanje za samostalno sviranje po standardnoj muzičkoj notaciji, tablaturama i po sluhu. Učeći osnove tehnike sviranja prstima i trzalicom i upoznajući lestvice, akorde i bogati muzički repertoar, učenik će se usmeravati ka istraživanju sopstvenih mogućnosti i osamostaljivanju u procesu učenja.

Muzička teorija

Predviđena je za sve instrumentaliste, a podrazumeva solfeđo, osnove muzičke pismenosti i primenu muzičkih zakonitosti u čitanju, pisanju i reprodukovanju notnog sadržaja. Osposobivši se za čitanje i pisanje notacije, dete će sa lakoćom i radošću pristupiti instrumentu kroz koji može da se izrazi i iskaže muzikalnost i kreativnost.

Socijalni razvoj

Delivši radost muziciranja sa drugom decom, dete će osećati sigurnost i pripadnost grupi, neophodnu za pozitivan socijalni razvoj. Zajedničko sviranje i pevanje i kolektivan kreativni rad utiče na svest deteta o važnosti uklapanja u socijalne norme ponašanja, u isto vreme dajući detetu mogućnost da se izrazi na sopstveni način.